"Nguồn sữa sạch từ Thụy Sỹ"

1900 636193 - 0914702746

Đăng nhập

Đăng ký

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web này thuộc quyền quản lý của Công Ty TNHH Science & Beauty.

Xin vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng trang web này. Khi truy cập và sử dụng trang web của Cremo Dairy, bạn đã biểu thị sự đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng, bạn có thể không truy cập và sử dụng trang web của Cremo Dairy.

1. Bản quyền

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Cremo Dairy, các công ty trực thuộc hoặc thành viên và bên thứ ba cấp phép cho Cremo Dairy. Bản quyền của Cremo Dairy được thể hiện trên trang web bằng dòng chữ Tiếng Anh "Copyright 2019. ALL RIGHTS RESERVED".

Bất kỳ nội dung nào thuộc trang web này về nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của Cremo Dairy, Cremo Dairy và các công ty trực thuộc hoặc công ty thành viên. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, mã code nào trên website này khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Cremo Dairy.

2. Sử dụng trang web

Bạn có thể tải xuống và in ấn những thông tin trên trang web này để sử dụng nhưng chỉ với mục đích cá nhân phi thương mại.

Bạn không được phép chỉnh sửa, tải lên, sao chép, sắp xếp, thay đổi hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ thuộc trang web của Cremo Dairy mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cremo Dairy. Ngoại trừ các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bản thân bạn theo hướng dẫn được thiết lập trong Chính Sách Bảo Mật của Cremo Dairy, bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc các phương thức liên lạc khác mà bạn chuyển giao, tải lên hoặc yết thị công khai lên trang web này sẽ được xem như không có tính bảo mật và không còn thuộc quyền sở hữu của bạn.

Cremo Dairy có toàn quyền sao chép, tiết lộ, sắp xếp, sáp nhập và sử dụng cho các mục đích khác nhau các thông tin và toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và các dữ kiện khác chứa đựng bên trong các dữ liệu này cho bất kỳ hay toàn bộ mục đích thương mại và phi thương mại. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vào các trang web được liên kết với trang web này.

Khi truy cập vào các trang web liên kết, bạn thừa nhận rằng Cremo Dairy, các công ty trực thuộc hoặc công ty thành viên của Cremo Dairy không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web được liên kết với trang web của Cremo Dairy. Chúng tôi không can thiệp vào nội dung của những trang web được liên kết vào trang web này. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, bản quyền, hợp pháp hoặc thích hợp của những tài liệu chứa trong các trang web được liên kết vào trang web này.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Cremo Dairy Việt Nam có toàn quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt Điều khoản sử dụng này bằng cách cập nhật lên trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Bạn bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt như vậy nếu có. Do đó, theo định kỳ bạn nên vào trang web để xem lại Điều khoản sử dụng.